Filozofska fakulteta

Nizozemski jezik in kultura I

Število kreditov (ECTS): 10
Kontaktne ure: 150 letno
Študijski program: Germanistika - prvostopenjski program (bachelor)
Izbirni predmet: Filozofska fakulteta in vse ostale fakultete
Steber programa: izbirni – stroka (C) in izbirni  - širše (D)
Jezik: nizozemski/slovenski

1.1 Cilji

Pri jezikovnih vajah se spodbuja bralno in slušno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti. Zato študent razume lažja govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah na stopnji A2 skupnega evropskega okvira za jezike (CEF). Ima tudi vpogled v najvažnejše vidike nizozemske in flamske kulture.

1.2 Vsebina

Obravnavamo besedišče naslednjih področij: predstavljanje, srečevanje, pozdravljanje, telefonski pogovor, vsakdanji predmeti, nakupovanje, naročanje v kavarni in restavraciji, uporaba javnega prevoza, vsakdanje dejavnosti, različni poklici, prehranjevanje, orientacija v prostoru, preživljanje prostega časa, stanovanja, oblačila itd.
Študentje spoznavajo osnovne slovnične strukture, poudarek pa je na njihovi uporabi: samostalnik - raba člena, pomanjševalnice; zaimki - osebni, svojilni, kazalni, vprašalni, oziralni, povratno svojilni; glagol – tvorba in raba časov, modalni glagoli, povratni glagoli, deljivi glagoli, velelnik in pogojnik, trpna oblika glagola, kompleksnejše večglagolske strukture; pridevnik -  določna in nedoločna oblika pridevnika, stopnjevanje; besedni red v glavnem in odvisnem stavku ter v vprašanjih, števniki, prislov/zaimek er, oziralni stavki, vezniki itd.
Študentje se seznanijo z osnovnimi informacijami o Nizozemski in Belgiji (Flandriji) ter nizozemski in flamski družbi in kulturi.

1.3 Raven znanja

Začetna raven: ni pogojev
Končna raven: A2 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira)

1.4 Učne metode:

Lektorske vaje potekajo dvakrat tedensko, skupno pet ur. Urnik: sreda (14.40 – 17.10, učilnica 06) in četrtek (13.50-15.30, učilnica 03). Jezik sporazumevanja je nizozemščina, po potrebi, predvsem v prvem semestru, poteka razlaga tudi v slovenščini. Med poukom se zvrstijo naslednji didaktični načini dela:
- timsko delo,
- indivudualno delo,
- frontalna navodila,
- različne oblike diskusije,
- samovrednotenje.

1.5 Ocenjevanje in izpitni roki

Vmesni kolokvij po prvem semestru je sestavljen iz več delov: slovnica, pisno in ustno izražanje. Rezultati kolokvija so indikacija za nadaljevanje študija v drugem semestru.
Med celoletnim študijem študentova jezikovna mapa <Vsebuje vaje, pisne izdelke in beležke, ki prikazujejo izkušnje in rezultate pri učenju. Med drugim so v njej vse pisne naloge, sestavki in samovrednotenje lastnega dela. Študent lahko zbira npr. tudi besedila, ki jih je prebral v časopisu, besedila nizozemskih pesmi, ki jih posluša, morebitno dopisovanje v nizozemščini itd.>pomaga spremljati napredek pri učenju.
Ocenjuje se tudi sodelovanje in udeležba pri pouku, ki mora biti najmanj 80 %.
Konec letnega semestra se opravlja izpit, ki tvori del končne ocene, ki jo sestavljajo:
ocene ob koncu semestra:
- slovnica in besedišče 25%
- bralno razumevanje 10 %
- pisno izražanje 15 %
- ustno izražanje  30 %
- slušno razumevanje 10%
in oceni, ki ju študent pridobiva med letom:
- jezikovna mapa 5 %
- sodelovanje in udeležba (najmanj 80%) med poukom 5 %
Vsaka posamezna ocena mora biti pozitivna za prehod v drugi letnik nizozemščine.

Izpitni roki
- konec zimskega semestra: kolokvij
- konec letnega semestra: končni izpit*

*Končni izpit je sestavljen iz več delov, opravljajo pa se ob različnih datumih, ki so najbolj blizu omenjenega datuma, ki velja kot uradni datum za vpis datuma izpita. Zato je na tej spletni strani natančno objavljeno, kdaj se opravljajo različni deli, vključno z razporedom za ustne izpite. Natančna navodila o opravljanju izpita prejmete tudi med poukom in na izročku.

1.5.1 Mednarodni izpit (CNaVT)

Nekateri deli, ki sestavljajo končno oceno, so tudi del mednarodnega izpita CNaVT PTIT. Rok za prijavo je v 5. marec 2010. Več informacij o mednarodnem izpitu za pridobitev spričevala nizozemščine kot tujega jezika (CNaVT) in vaj za pripravo na izpit boste prejeli med poukom, najdete jih tudi na spletni strani www.cnavt.org.

1.6 Študijsko gradivo

Učbenik
Josina Schneider-Broekmans: Taal Vitaal. Nederlands voor beginners.
Delovni zvezek: Hubertus Wynands: Taal Vitaal Werkboek + Werkboek CD.
Slušni material: Taal Vitaal (CD bij tekstboek en werkboek)

Dodatni material in obvezno čtivo pa prejmete med poukom.

Slovarji
Za študij nizozemskega jezika v prvem letniku potrebujete vsaj enega od teh slovarjev

nizozemsko-slovenski:
Srebnik: Nizozemsko slovenski slovar, Državna založba Slovenije

nizozemsko-nemški in nemško-nizozemski:
Prisma Handwoordenboek Duits-Nederlands Nederlands-Duits ISBN 9789027490902, € 39,95

nizozemsko-angleški in angleško-nizozemski:
Prisma Handwoordenboek Engels-Nederlands Nederlands-Engels ISBN 9789027490889, € 39,95

1.7 Pogoji za obiskovanje Nizozemskega jezika in kulture I

Študent mora biti vpisan na prvostopenjski program študija germanistike ali drugega študija, v okviru katerega lahko študira Nizozemski jezik in kulturo I kot izbirni predmet. Predznanje nizozemskega jezika in potrebno.

1.8 Obveznosti

Na tej povezavi najdete opis obveznosti obiskovanja lektorata v prvem letniku: http://www.nizozemscina.si/sl/studij/obveznosti-1