Filozofska fakulteta

Nizozemski jezik in kultura II

Število kreditov (ECTS): 10
Kontaktne ure: 150 letno
Študijski program: Germanistika - prvostopenjski program (bachelor)
Izbirni predmet: Filozofska fakulteta in vse ostale fakultete
Steber programa: izbirni – stroka (C) in izbirni - širše (D)
Jezik: nizozemski

1.1 Cilji
Pri jezikovnih vajah se spodbuja bralno in slušno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti. Zato študent razume govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah na stopnji B1 skupnega evropskega okvira za jezike (CEFR). Ima tudi vpogled v najvažnejše vidike nizozemske in flamske kulture.

1.2 Vsebina
Študent spoznava vsebine, ki se navezujejo na situacije v Belgiji in na Nizozemskem, kot so: denarne zadeve, bivanje, stanovanjska problematika, delo in poklic, študij, gospodinjstvo, umetnost in njene zvrsti, zdravje, partnerstvo, živali, imigracija itd.
Študentje poglobijo znanje osnovnih slovničnih struktur in spoznajo težje strukture, poudarek pa je na njihovi uporabi. To jim je omogočeno z bogatim izborom slovničnih vaj.
Preberejo izbor kratkih nizozemskih zgodb ter najmanj eno delo iz nizozemske mladinske književnosti.
Študentje se podrobneje seznanijo o nizozemski in belgijski (predvsem flamski) družbi in kulturi s pomočjo razlage, podprte s slikovnim in slušnim materialom, prebranih besedil, krajših dokumentarnih filmov, igranih filmov ter govornih vaj.

1.3 Raven znanja
Začetna raven: A2 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira)
Končna raven: B1 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira)

1.4 Učne metode
Lektorske vaje potekajo dvakrat tedensko, skupno pet ur. Urnik: torek (16.20 – 17.55, učilnica 115) in četrtek (15.30-17.55, učilnica 02). Jezik sporazumevanja je nizozemščina, po potrebi poteka razlaga tudi v slovenščini. Med poukom se zvrstijo naslednji didaktični načini dela:
- timsko delo,
- indivudualno delo,
- prezentacije (individualne in skupinske),
- frontalna navodila,
- različne oblike diskusije,
- samovrednotenje.

1.5 Ocenjevanje in izpitni roki
Vmesni kolokvij po prvem semestru je sestavljen iz več delov: slovnica, pisno in ustno izražanje. Rezultati kolokvija so indikacija za nadaljevanje študija v drugem semestru.
Med celoletnim študijem študentova jezikovna mapa pomaga spremljati napredek pri učenju. Vsebuje vaje, pisne izdelke in beležke, ki prikazujejo izkušnje in rezultate pri učenju. Med drugim so v njej vse pisne naloge, sestavki in samovrednotenje lastnega dela. Študent lahko zbira npr. tudi besedila, ki jih je prebral v časopisu, besedila nizozemskih pesmi, ki jih posluša, morebitno dopisovanje v nizozemščini itd.
Ocenjuje se tudi sodelovanje in udeležba pri pouku, ki mora biti najmanj 80 %.
Konec letnega semestra se opravlja izpit, ki tvori del končne ocene, ki jo sestavljajo:
ocene ob koncu semestra:
- slovnica in besedišče 25%
- bralno razumevanje 10 %
- pisno izražanje 15 %
- prezentacija 15 %
- ustno izražanje  15 %
- slušno razumevanje 10%
in oceni, ki ju študent pridobiva med letom:
- jezikovna mapa 5 %
- sodelovanje in udeležba (najmanj 80%) med poukom 5 %
Vsaka posamezna ocena mora biti pozitivna za prehod v drugi letnik nizozemščine.

Izpitni roki
- konec zimskega semestra: kolokvij
- konec letnega semestra: končni izpit*

*Končni izpit je sestavljen iz več delov, opravljajo pa se ob različnih datumih, ki so najbolj blizu omenjenega datuma, ki velja kot uradni datum za vpis datuma izpita. Zato je na tej spletni strani natančno objavljeno, kdaj se opravljajo različni deli, vključno z razporedom za ustne izpite. Natančna navodila o opravljanju izpita prejmete tudi med poukom in na izročku.

1.5.1 Mednarodni izpit (CNaVT)
Nekateri deli, ki sestavljajo končno oceno, so tudi del mednarodnega izpita CNaVT PMT. Rok za prijavo je v 5. marec 2010. Več informacij o mednarodnem izpitu za pridobitev spričevala nizozemščine kot tujega jezika (CNaVT) in vaj za pripravo na izpit boste prejeli med poukom, najdete jih tudi na spletni strani www.cnavt.org.

1.6 Študijsko gradivo
Učbenik & delovni zvezek: Helga van Loo, Peter Schnoenaerts: Niet vanzelfsprekend, Leerboek, Acco uitgeverij, ISBN: 9789033454295
Slušni material: Niet vanzelfsprekend (CD bij tekstboek)
Dodatni material in obvezno čtivo (kratke zgodbe) prejmete med poukom. Mladinski romani, ki jih boste morali prebrati, so na izposojo v knjižnici Oddelka za germanistiko.
Za študij v drugem in v naslednjih letnikih nizozemskega jezika in kulture, potrebujete enojezični (nizozemsko-nizozemski slovar):
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als Tweede taal ISBN 9789066480810
(16,95 €)
ali
Van Dale Studiewoordenboek Nederlands ISBN: 9789066482425 (29,95 €)

1.7 Pogoji za obiskovanje Nizozemskega jezika in kulture II
Študent mora biti vpisan na prvostopenjski program študija germanistike ali drugega študija, v okviru katerega lahko študira Nizozemski jezik in kulturo II kot izbirni predmet. Za vpis za obiskovanje predmeta mora imeti opravljen izpit iz Nizozemskega jezika in kulture I oz. izkazati znanje nizozemščine na ravni A2 CEFR.