Filozofska fakulteta

Družba in kultura Nizozemske in Belgije

Število kreditov (ECTS): 5
Kontaktne ure: 75 ur v semestru
Študijski program: Germanistika - drugostopenjski program (master)
Izbirni predmet: Filozofska fakulteta in vse ostale fakultete
Steber programa: izbirni – stroka (C) in izbirni - širše (D)
Jezik: nizozemski

1.1 Cilji

Študent razume težje nizozemske slovnične strukture in temu ustrezno besedišče. Razume govorjena in pisana splošna in specifična besedila v originalnem okolju. Sposoben je sporazumevanja na ravni B2. Poleg tega ima vpogled v različne kulturne vidike nizozemske in belgijske družbe in kulture.

1.2 Vsebina

Pridobivanje jezikovnih spretnosti
Študent utrjuje in poglablja znanje nizozemske slovnice in besedišča ter opravlja raznovrstne vaje iz bralnega razumevanja, pisnega in ustnega izražanja ter slušnega razumevanja.
Kultura Nizozemske in Belgije
Zvrstijo se različni zgodovinski, geografski, politični, družbeni in kulturni vidiki Nizozemske in Belgije (predvsem Flandrije).
Er komen diverse historische, geografische, politieke, maatschappelijke en culturele aspecten van Nederland en België (met name Vlaanderen) aan bod.

1.3 Raven znanja

Začetna raven: B1 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira)
Končni nivo: B2 CEFR  (skupnega evropskega jezikovnega okvira)

1.4 Učne metode:

Lektorske vaje potekajo enkrat tedensko po dve uri. Urnik: torek (18.00 – 19.40, učilnica 115). Jezik sporazumevanja je nizozemščina. Med poukom se zvrstijo naslednji didaktični načini dela:
- timsko delo,
- indivudualno delo,
- prezentacije (individualne in skupinske),
- frontalna navodila,
- različne oblike diskusije,
- samovrednotenje.

1.5 Ocenjevanje in izpitni roki

Na koncu zimskega semestra študenti pišejo izpit, ki je sestavljen iz naslednjih elementov: bralno razumevanje, pisno izražanje, slovnica in besedišče. Poleg tega dobijo oceno tudi iz prezentacije on enem od vidikov nizozemske ali belgijske družbe in kulture.
Končno oceno torej sestavljajo:
ocene ob koncu semestra:
- slovnica in besedišče 20 %
- bralno razumevanje 15%
- pisno izražanje 25
- prezentacija 25 %
in oceni, ki ju študent pridobiva med letom:
- jezikovna mapa* 10 %
- sodelovanje in udeležba (najmanj 80%) med poukom 5 %.

*Med celoletnim študijem študentova jezikovna mapa pomaga spremljati napredek pri učenju. Vsebuje vaje, pisne izdelke in beležke, ki prikazujejo izkušnje in rezultate pri učenju. Med drugim so v njej vse pisne naloge, sestavki in samovrednotenje lastnega dela. Študent lahko zbira npr. tudi besedila, ki jih je prebral v časopisu, besedila nizozemskih pesmi, ki jih posluša, morebitno dopisovanje v nizozemščini itd

Izpitni roki


12.01.2010 (ob 18.00, v učilnici 115)
16.02.2010 (ob 19.45 v učilnici 115)
30.03.2010 (ob 19.45 v učilnici 115)
Prezentacije, ki se med drugim šteje kot ustni del izpita (poleg sodelovanja med urami) in je tako del končne ocene, ni možno ponavljati.

1.6 Študijsko gradivo

Jezikovne spretnosti:
M.A. Dumon Tak, A.M. Fontein en L.H.M. van Palenstein: Help! 3 Zal ik u even helpen? 1998 Utrecht NCB.
Poleg učbenika Help! 3 boste raznovrstne vaje za slovnico in besedišče prejemali sprotno med poukom.
Družba in kultura:
Študijski material bo objavljen naknadno.

1.7 Pogoji za obiskovanje predmeta Družba in kultura Nizozemske in Belgije

Študent mora biti vpisan na drugostopenjski program študija germanistike, poleg tega pa mora imeti opravljena izpita Nizozemskega jezika in kulture I in II oz. mora izkazati znanje nizozemščine na ravni B1 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira).