Filozofska fakulteta

Uvod v sodobno nizozemsko literaturo

Število kreditov (ECTS): 5
Kontaktne ure: 75 ur v semestru
Študijski program: Germanistika - drugostopenjski program (master)
Izbirni predmet: Filozofska fakulteta in vse ostale fakultete
Steber programa: izbirni – stroka (C) in izbirni - širše (D)
Jezik: nizozemski

1.1 Cilji

Študent razume težje nizozemske slovnične strukture in temu ustrezno besedišče. Razume govorjena in pisana splošna in specifična besedila v originalnem okolju. Sposoben je sporazumevanja na ravni B2. Poleg tega ima vpogled v osnovna obdobja nizozemske literature po letu 1945 in nekaj njenih najpomembnejših predstavnikov.

1.2 Vsebina

Pridobivanje jezikovnih spretnosti
Študent utrjuje in poglablja znanje nizozemske slovnice in besedišča ter opravlja raznovrstne vaje iz bralnega razumevanja, pisnega in ustnega izražanja ter slušnega razumevanja.
Nizozemska literatura po letu 1945
Zvrstijo se najpomembnejša obdobja nizozemske literature po letu 1945 in njihovi najpomembnejši predstavniki, ki jih spoznamo tudi na podlagi nekaterih njihovih del.

1.3 Raven znanja

Začetna raven: B1/B2 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira)
Končni nivo: B2 CEFR  (skupnega evropskega jezikovnega okvira)

1.4 Učne metode

Lektorske vaje potekajo enkrat tedensko po dve uri. Urnik: torek (18.00 – 19.40, učilnica 115). Jezik sporazumevanja je nizozemščina. Med poukom se zvrstijo naslednji didaktični načini dela:
- timsko delo,
- indivudualno delo,
- prezentacije (individualne in skupinske),
- frontalna navodila,
- različne oblike diskusije,
- samovrednotenje.

1.5 Ocenjevanje in izpitni roki

Na koncu letnega semestra študentje opravljajo pisni izpit iz bralnega razumevanja, pisnega izražanja in slušnega razumevanja. Poleg tega pridobijo oceno za ustno izražanje tudi s predstavitvijo nizozemskega/flamskega pisatelja. Končno oceno torej sestavljajo:
ocene ob koncu semestra:
- bralno razumevanje 15%
- pisno izražanje 25
- prezentacija 30 %
- slušno razumevanje 15 %
in oceni, ki ju študent pridobiva med letom:
- jezikovna mapa* 10 %
- sodelovanje in udeležba (najmanj 80%) med poukom 5 %.

*Med celoletnim študijem študentova jezikovna mapa pomaga spremljati napredek pri učenju. Vsebuje vaje, pisne izdelke in beležke, ki prikazujejo izkušnje in rezultate pri učenju. Med drugim so v njej vse pisne naloge, sestavki in samovrednotenje lastnega dela. Študent lahko zbira npr. tudi besedila, ki jih je prebral v časopisu, besedila nizozemskih pesmi, ki jih posluša, morebitno dopisovanje v nizozemščini itd

Izpitni roki

11.05.2010 (ob 18.00 v učilnici 115)
08.06.2010 (ob 09.30 v učilnici 06)
21.09.2010 (ob 09.30 v učilnici 06)

Prezentacije, ki se med drugim šteje kot ustni del izpita (poleg sodelovanja med urami) in je tako del končne ocene, ni možno ponavljati.

*Izpit je sestavljen iz več delov, opravljajo pa se ob različnih datumih, ki so najbolj blizu omenjenega datuma, ki velja kot uradni datum za vpis datuma izpita. Zato je na tej spletni strani natančno objavljeno, kdaj se opravljajo različni deli, vključno z razporedom za ustne izpite. Natančna navodila o opravljanju izpita prejmete tudi med poukom in na izročku.

1.5.1 Mednarodni izpit (CNaVT)

Nekateri deli, ki sestavljajo končno oceno, so tudi del mednarodnega izpita CNaVT PTHO. Rok za prijavo je v 5. marec 2010. Več informacij o mednarodnem izpitu za pridobitev spričevala nizozemščine kot tujega jezika (CNaVT) in vaj za pripravo na izpit boste prejeli med poukom, najdete jih tudi na spletni strani www.cnavt.org.

1.6 Študijsko gradivo

Jezikovne spretnosti:
M.A. Dumon Tak, A.M. Fontein en L.H.M. van Palenstein: Help! 3 Zal ik u even helpen? 1998 Utrecht NCB.
Poleg učbenika Help! 3 boste raznovrstne vaje za slovnico in besedišče prejemali sprotno med poukom.
Nizozemska literatura:
Študijski material in primarna literatura bosta objavljena naknadno.

1.7 Pogoji za obiskovanje predmeta Nizozemski jezik in uvod v sodobno nizozemsko literaturo

Študent mora biti vpisan na drugostopenjski program študija germanistike, poleg tega pa mora imeti opravljena izpita Nizozemskega jezika in kulture I in II oz. mora izkazati znanje nizozemščine na ravni B1/B2 CEFR (skupnega evropskega jezikovnega okvira).