Filozofska fakulteta

Mednarodno spričevalo iz znanja nizozemščine kot tujega jezika

Splošne informacije

Na lektoratu za nizozemski jezik in kulturo Filozofske fakultete v Ljubljani lahko študenti ali drugi občani opravljajo mednarodni izpit iz nizozemščine kot drugega jezika za pridobitev spričevala CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Projekt CNaVT pod okriljem Nizozemske jezikovne unije vodi Center za jezikovno izobraževanje Katoliške univerze v Leuvnu v Belgiji, pri izvedbi izpitov pa sodeluje z Univerzo v Amsterdamu.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je lektorica Anita Srebnik akreditirana za izvedbo mednarodnih izpitov iz nizozemščine kot tujega jezika. Izpiti so razporejeni po profilih in stopnjah znanja, ki se nanašajo na skupni evropski okvir za jezike. Spodaj sledijo opisi jezikovnih zmožnosti, ki se nanašajo na posamezen profil.

Izpiti vsako leto potekajo v več kot štiridesetih državah po vsem svetu in sicer prva dva tedna v maju.

Zadnji rok za prijavo za izpite v letu 2014 je 10. marec 2014. Prijavnice in vse ostale informacije dobite pri Aniti Srebnik.

Za popolne informacije o izpitih se obrnite na spletno stran projekta CNaVT.


Turistična in neformalna jezikovna zmožnost (PTIT)

Profil se osredotoča na jezikovne veščine, ki jih kandidat potrebuje za neformalno komunikacijo v nizozemščini. Primeren je za tiste, ki želijo navezovati stalne stike z nizozemsko govorečimi družinami ali prijatelji, za turiste, ki želijo na obisku nizozemsko govoreče dežele komunicirati v nizozemščini ali pa za ljudi, ki želijo v nizozemščini neformalno komunicirati z nizozemsko govorečimi turisti na obisku v njihovi državi.
Sogovorci so tako znanci (npr. prijatelji) kot neznanci (npr. zaposleni pri turistični agenciji).
Relevantni konteksti so: dom, hotel, javni promet, turistične znamenitosti in kraji, informacijski centri, javni prostori itd.
Vse (integrirane) jezikovne veščine so pomembne pri opravljanju PTIT, poudarek pa je na ustnem izražanju in interakciji. Pri sestavljanju ter ocenjevanju izpita se upošteva raznolikosti, npr. v leksiki in izgovoru, znotraj nizozemskega jezikovnega prostora. PTIT profil ustreza stopnji A2 skupnega evropskega okvira za jezike (Common European Framework of Reference).

Družbena jezikovna zmožnost (PMT)

Profil obsega jezikovne veščine, potrebne pri samostojnem delovanju v družbenem kontekstu v nizozemskem jeziku in se osredotoča predvsem na bolj formalno izražanje in komunikacijo. Primeren je za tiste, ki jih zanimata nizozemski jezik in kultura in ki želijo razumeti in brati nizozemske tekste kot so časopisni članki, poročila itd. Poleg tega je profil primeren tudi za tiste, ki želijo dalj časa bivati na nizozemsko govorečem prostoru in želijo v tem času razumeti in uporabljati nizozemščino kot sporazumevalni jezik.
Sogovorci so tako znani (npr. prijatelji, znanci) kot neznani (npr. bančni uslužbenci).
Relevantni konteksti so: javni prostori, javni promet, trgovine, bolnišnice, banke, športni centri, gledališče, restavracija, bar, mediji kot npr. časopis in radio itd. 
Vse (integrirane) jezikovne veščine so pomembne pri opravljanju PMT, poudarek pa je na ustnem izražanju in interakciji. Pri sestavljanju ter ocenjevanju izpita se upošteva raznolikosti, npr. v leksiki in izgovoru, znotraj nizozemskega jezikovnega prostora. PMT profil ustreza stopnji B1 skupnega evropskega okvira za jezike (Common European Framework of Reference).

Študijska jezikovna zmožnost (PTHO)

Profil se osredotoča na jezikovne veščine, potrebne pri izobraževanju na univerzi ali visoki šoli, katere učni jezik je nizozemščina. Primeren je za tiste, ki se želijo vpisati na nizozemsko govorečo univerzo ali visoko šolo. Kandidati morajo obvladati govorjena in pisna teoretična in znanstvena besedila.
Sogovorci so predvsem znanci (prijatelji ali sošolci), vendar tudi neznanci kot npr. sošolci in profesorji, docenti.
Relevantni konteksti so: predavanja, seminarji, predstavitve, zbori, debate, samostojni študij strokovne literature, izpiti, komunikacija s sošolci. Vse (integrirane) jezikovne veščine so pomembne pri opravljanju PTHO. Poudarek ni le na vsebini, ampak tudi obliki (slovnica, besedišče itd.).
Pri sestavljanju ter ocenjevanju izpita se upošteva raznolikosti, npr. v leksiki in izgovoru, znotraj nizozemskega jezikovnega prostora. PTHO profil ustreza stopnji B2 skupnega evropskega okvira za jezike (Common European Framework of Reference).

Akademska jezikovna zmožnost (PAT)

Profil obsega jezikovne zmožnosti na akademskem (univerzitetnem) nivoju in se na prvem mestu osredotoča na formalno komunikacijo v nizozemščini. Primeren je za tiste, ki so na zadnji stopnji učenja nizozemščine kot drugega tujega jezika in za bodoče učitelje nizozemskega jezika. Kandidati morajo obvladati govorjena in pisana besedila na akademskem nivoju.
Sogovorci so predvsem neznana publika, npr. študenti, slušatelji predavanja, vendar tudi znana publika kot so sošolci, kolegi, docenti itd.
Relevantni konteksti so: predavanja, seminarji, predstavitve, zbori, debate, samostojni študij strokovne literature itd.
Vse (integrirane) jezikovne veščine so pomembne pri opravljanju PAT. V središču je splošen akademski jezik. Ne zahteva se obvladovanje specifičnega (strokovnega) besedišča z različnih področji (npr. pravno, medicinsko besedišče), potrebno pa je obvladovanje strokovnih tekstov (in s tem neznanega strokovnega besedišča) s pomočjo slovarja.
Pri sestavljanju ter ocenjevanju izpita se upošteva raznolikosti, npr. v leksiki in izgovoru, znotraj nizozemskega jezikovnega prostora. PAT profil ustreza stopnji C1 skupnega evropskega okvira za jezike (Common European Framework of Reference).

Profesionalna jezikovna zmožnost (PPT)

Profil obsega jezikovne veščine, potrebne pri opravljanju profesionalnega poklica in se osredotoča na formalno izražanje in komunikacijo.   Namenjen je tistim, ki potrebujejo in uporabljajo nizozemščino pri administrativnem delu ali nudenju uslug (npr. administrator, zastopnik, vodič, telefonist, bančni uslužbenec, receptor, računovodja itd.).
Sogovorci so predvsem neznanci (npr. stranke), a tudi znanci (npr. sodelavci). Relevantni konteksti so: informacijsko okence, pisarna,
sestanek, predstavitev izdelka itd.
Vse (integrirane) jezikovne veščine so pomembne pri opravljanju PTT. Poudarek je na splošnem jeziku pri opravljanju službe. Obvladovanje specifičnega strokovnega besedišča ni potrebno (npr. besedišče knjigovodstva), potrebno pa je obvladovanje strokovnih besedil (in s
tem neznanega strokovnega besedišča) s pomočjo slovarja. 
Pri sestavljanju ter ocenjevanju izpita se upošteva raznolikosti, npr. v leksiki in izgovoru, znotraj nizozemskega jezikovnega prostora. PPT profil ustreza stopnji B2 skupnega evropskega okvira za jezike (Common European Framework of Reference).

Poklicna jezikovna zmožnost (PTPB)

Profil se osredotoča na jezikovne veščine, ki so potrebne za delo na Nizozemskem. Primeren je za tiste, ki se želijo na Nizozemskem zaposliti npr. v gradbeništvu, transportu, tehniki, industriji, oskrbi ali gostinstvu (praktičen poklic). Kandidati morajo obvladati govorjene in pisane tekste, s katerimi se bodo srečevali pri svojem poklicu.
Sogovorci so predvsem znanci (sodelavci ali šef), vendar tudi neznanci, kot npr. stranke ali obiskovalci. Najbolj relevanten kontekst je delovni trg. Vse (integrirane) jezikovne veščine so pomembne pri opravljanju PTPB, poudarek pa je na ustnem izražanju in interakciji.
Pri sestavljanju ter ocenjevanju izpita se upošteva raznolikosti, npr. v leksiki in izgovoru, znotraj nizozemskega jezikovnega
prostora. PTPB profil ustreza stopnji A2 skupnega evropskega okvira za jezike (Common European Framework of Reference).

Vir: www.cnavt.nl